pl en de
 

Definicja na dzisiaj

Rekord

pojedynczy wpis w bazie danych

 

 

 

ABI (Administrator Bezpieczeństwa Informacji)

osoba powołana przez Administratora Danych Osobowych (ADO) do nadzorowania ochrony przetwarzanych danych osobowych. W przypadku nie powołania ABI wszystkie przypisane jemu czynności wykonuje ADO

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

osoba powołana przez Administratora Danych Osobowych (ADO) do nadzorowania ochrony przetwarzanych danych osobowych. W przypadku nie powołania ABI wszystkie przypisane jemu czynności wykonuje ADO

 

Administrator danych osobowych (ADO)

organ, jednostka lub podmiot decydujący samodzielnie o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. ADO został zdefiniowany w prawie w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jako Administrator Danych.

 

ADO (Administrator Danych Osobowych)

organ, jednostka lub podmiot decydujący samodzielnie o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. ADO został zdefiniowany w prawie w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jako Administrator Danych.

 

Backup (kopia zapasowa)

usystematyzowany sposób wykonywania kopii zapasowych w przypadku systemów informatycznych – danych umożliwiających odtworzenie oryginalnych danych w przypadku ich utraty albo uszkodzenia.

 

Baza danych

usystematyzowany zbiór danych posiadający odpowiednią strukturę. Potocznie – program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia i przetwarzania danych.

 

Broker danych

firma wyspecjalizowana w wynajmie lub sprzedaży rekordów lub całych baz danych

 

Dane osobowe

termin prawniczy określający wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

 

Dane wrażliwe

dane podlegające szczególnej ochronie. Ustawa o ochronie danych osobowych (link) wyszczególnia tutaj dane dotyczące: pochodzenia etnicznego lub rasowego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów oraz życia seksualnego, skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatach karnych, a także orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Przetwarzanie danych wrażliwych jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach wymienionych w Ustawie.

 

Deduplikacja

w dużym uproszczeniu – proces polegający na usunięciu (z bazy danych) takich samych rekordów mimo różnic (częściowego braku danych czy różnic w zapisie na przykład literówek). Proces deduplikacji polega na wyszukaniu i porównaniu ze sobą rekordów. Mimo stosowania bardzo zaawansowanych algorytmów – najlepsze rezultaty otrzymuje się nadal przy deduplikacji z ostatecznym, ręcznym przeglądem rekordów.

 

E-Mailing

mailing elektroniczny to wysyłka listu reklamowego droga e-mailową. List może być zarówno w formie tekstowej (plik tekstowy) jak i tekstu sformatowanego (HTML).

 

Formatka

formularz ułatwiający wprowadzanie danych do bazy

 

GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

organ powołany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku (O ochronie Danych Osobowych) do spraw ochrony danych osobowych w Polsce. Kontroluje zgodność przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzi Rejestr Zbiorów Danych, opiniuje akty prawne, rozpatruje skargi i wydaje decyzje administracyjne. GIODO jest powoływany przez sejm na 4 letnią kadencję.

 

Integralność danych

spójność danych polegająca na ich aktualności, prawdziwości oraz poprawności

 

Kwerenda

czynność polegająca na gromadzeniu informacji, zapytanie określające jakie dane mają zostać wybrane z bazy

 

Lettershop

firma kompleksowo zajmująca się masową korespondencją (papierową).

 

Lista Robinsona

stosowana w wielu krajach forma ochrony konsumentów przed niechcianymi przesyłkami promocyjno-reklamowymi. Wpisanie na listę jest równoważne z niekierowaniem niezamówionych przesyłek reklamowych przez firmy respektujące Listę Robinsona.

 

Mailing

właściwie Direct Mailing – narzędzie marketingu bezpośredniego polegające na wysyłce materiałów promocyjno-reklamowych w postaci listów poczty tradycyjnej.

 

Marketing bezpośredni

bezpośrednia komunikacja kierowana do wybranych, pojedynczych konsumentów. Do prowadzenia działań marketingu bezpośredniego konieczne jest posiadanie bazy danych z danymi umożliwiającymi kontakt z klientem. Przykładowe działania marketingu bezpośredniego: telemarketing, mailing, e-mailing, marketing on-line, sprzedaż wysyłkowa (sklepy internetowe), sprzedaż obwoźna itp.

 

Match-kodowanie

Proces w którym dane pozbawiane są cech danych osobowych. Match-kodowanie to inaczej anonimizacja danych. Z rekordu usuwane są zapisy pozwalające zidentyfikować osobę.

 

Newsletter

potocznie: forma biuletynu wysyłanego za pomocą poczty elektronicznej (e-mailig)

 

Ochrona przed wyciekami informacji (DLP)

procedury, mechanizmy oraz technologia służąca do zabezpieczenia organizacji, systemów informatycznych lub zbiorów przed utrata kontroli nad danymi.

 

Odbiorca danych osobowych

każdy komu udostępnia się dane osobowe z wyjątkiem: osoby, której dane te dotyczą, osoby upoważnionej do ich przetwarzania, organów państwowych lub samorządu terytorialnego w związku z prowadzeniem postępowania, przedstawicieli i podmiotów wyszczególnionych w UODO art. 31 i 31a)

 

Powierzenie przetwarzania danych

przekazanie danych osobowych do przetwarzania procesorowi przez ABI

 

Procesor baz danych

podmiot, któremu ABI powierzył przetwarzanie danych osobowych.

 

Producent bazy danych

zgodnie z ustawą „O ochronie baz danych” z dnia 27 lipca 2001 roku – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która ponosi ryzyko nakładu inwestycyjnego przy tworzeniu bazy danych lub jej następca prawny.

 

Przetwarzanie danych

jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych (zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie) w szczególności te wykonywane w systemach informatycznych.

 

Rejestr zbiorów danych osobowych

prowadzony przez GIODO ogólnokrajowy spis zbiorów danych osobowych zgłoszonych przez Administratorów Danych Osobowych. Rejestr prowadzony jest na podstawie art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

 

Rekord

pojedynczy wpis w bazie danych

 

Replikacja

inaczej kopiowanie, może dotyczyć rekordów oraz całych baz danych

 

Słownikowanie (weryfikacja słownikowa)

sprawdzenie danych pod kontem ich aktualności, poprawności lub kompletności za pomocą dodatkowych słowników. Polega na porównaniu zawartości pola (na przykład nazwy miasta) ze słownikiem jemu odpowiadającym (słownik miast polskich) w przypadku wystąpienia różnic w zapisie dane są poprawiane.

 

SPAM

wszelka niechciana (niezamówiona) korespondencja przesyłana drogą elektroniczną

 

SQL

(ang. Structured Query Language) język używany do tworzenia, edycji zapisywania oraz odczytu danych z baz danych

 

SSL

protokół internetowy służący do bezpiecznej transmisji danych. Dzięki niemu możliwe jest stworzenie szyfrowanego połączenia klient-serwer

 

Standaryzacja bazy

ujednolicenie zapisu danych w bazie obejmujący na przykład wielkość liter, sposób zapisu kodów pocztowych, nazw ulic czy miejscowości, form imion itp. Standaryzacja ma wpływ na integralność bazy danych (link)

 

System informatyczny

zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych

 

Ustawa antyspamowa

potoczna nazwa Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 roku) określająca obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną, zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

Ustawa o ochronie danych osobowych (UODO)

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku regulująca prawnie kwestie związane z tworzeniem i posługiwaniem się danymi osobowymi pojedynczo oraz w zbiorach. Ustawa realizuje prawną ochronę do prywatności.

 

Weryfikacja danych

sprawdzenie danych pod kontem ich aktualności, poprawności lub kompletności. Weryfikacja ma wpływ na integralność bazy danych (link).

 

Weryfikacja słownikowa

porównanie zawartości bazy danych (wybranych pól) z bazą wzorcową (słownikiem na przykład: słownik imion, nazw miejscowości itp.)

 

Zgoda na przetwarzanie danych

potocznie: akceptowana przez osobę fizyczną formuła spełniająca wymogi UODO